Regulamin świadczenia usług dla pacjentów NZOZ Biomol-Med

1. Postanowienia ogólne.

1.1  Zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem:

 • Sklepu internetowego, wydzielonej części serwisu internetowego udostępnionego pod adresem sklep.biomol.pl (zwanej dalej Serwisem),
 • Infolinii +48 042 630-49-11  (zwaną dalej Infolinią), 

przez Biomol-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Spółką). 

1.2  Użytkownikiem Serwisu, zwanym dalej Użytkownikiem, jest osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3  Informacje o Spółce.

Firma: Biomol-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres siedziby: ul. Huta Jagodnica 41, 94-412  Łódź, Polska.

Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000136366 

Kapitał zakładowy: 126 000,00 zł.

NIP 727-25-73-736, REGON 473083583.

Adres e-mailbiuro@biomol.pl

 

2. Rejestracja w systemie

2.1  Rejestracja oraz korzystanie ze Serwisu jest bezpłatne.

2.2  W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane przez Właściciela Serwisu dane osobowe. 

2.3 Rejestracja Użytkownika w Serwisie podzielona jest na  etapy:

 • Założenie konta;
 • Dodanie wybranej usługi do koszyka;
 • Opłacenie zamówienia;
 • Po poprawnej weryfikacji płatności na podany adres mailowy zostaje wysłany link do e-ankiety wraz z numerem badania i oświadczeniem Użytkownika;
 • Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do wypełnienia ankiety i wysłania próbki włosów wraz z oświadczeniem na adres NZOZ Biomol-Med Sp. z o.o., 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 41;
 • NZOZ Biomol-Med informuje Użytkownika mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji. 

3. Realizacja usług.

3.1  NZOZ Biomol-Med wykonuje badania próbek dostarczonych przez Pacjenta.

3.2  NZOZ Biomol-Med zapewnia instruktaż w zakresie prawidłowego pobierania próbek do badań. Szczegółowy opis http://biomol.pl/uslugi/

3.3  Pełna informacja o usługach znajduję się na stronie internetowej NZOZ Biomol-Med www.biomol.pl

3.4  Na życzenie klienta pracownicy udzielają takiej informacji telefonicznie.

3.5  Badania realizowane są w terminie liczonym od dnia wpłynięcia do NZOZ Biomol-Med wypełnionej ankiety, próbki włosów, kserokopii dowodu wpłaty:

 • 15 dni roboczych (Analiza Pierwiastkowa Włosów-Program Zdrowotny, Analiza 12 pierwiastków- Program Profilaktyczny, Diagnostyka Stanu Odżywienia, Program Diagnostyki Stanu Odżywienia);
 • 10 dni roboczych (pozostałe badania).

3.6  NZOZ Biomol-Med informuje pacjentów mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji jeżeli pacjent:

 • uzupełnił w ankiecie (imię, nazwisko, wiek, wagę, wzrost, adres wysyłki i/lub mailowy;
 • dołączył dowód wpłaty i uiścił opłatę zgodną z aktualnym cennikiem http://biomol.pl/cennik/;
 • przesłał próbkę zgodną z wymaganiami http://biomol.pl/uslugi/.

3.7  W przypadku braku możliwości wykonania zleconych badań ze wzglądu na nadmierne obciążenie pracą, tymczasową niezdolność czy też brak możliwości technicznych, Klient informowany jest o potencjalnym terminie, w którym jego zlecenie będzie zrealizowane.

3.8  Wszystkie rozbieżności między wymaganiami podanymi w umowie lub zamówieniu są wyjaśniane przed rozpoczęciem prac.

3.9  Podwykonawstwo badań nie jest praktyką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Biomol-Med Sp. z o.o.

3.10  Wszelkie zlecone przez Klienta i zaakceptowane przez Kierownika Laboratorium, badania wykonywane są przez personel laboratorium przy użyciu wyposażenia stanowiącego własność NZOZ Biomol-Med.

3.11  Przed przyjęciem zlecenia Zarząd NZOZ Biomol-Med zawsze sprawdza czy ma niezbędne zasoby materialne i personalne do realizacji rozpatrywanych badań.

3.12   Zapisy z przeglądu wymagań dotyczących wyrobu wpisywane są do historii badania w Intranecie. Dowodem na przeprowadzenie przeglądu wymagań dotyczących wyrobu jest zarejestrowanie badania w Intranecie.

3.13  NZOZ Biomol-Med prowadzi dokumentację dotyczącą określania poszczególnych cech charakterystycznych stosowanych metod badawczych.

 

4.  Zakres badań wykonywanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biomol-Med Sp. z o.o.: 

Badanie

Badane obiekty

Badana Cecha

Udokumentowana procedura badawcza

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW - Program Zdrowotny (od 3 roku życia) 

 - oznaczenie 29 pierwiastków we włosach;
 - opis typu metabolicznego i tendencje zdrowotne;
 - 2 programy suplementacyjne: wyrównawczy na 1-3  miesiące i profilaktyczny na 6 miesięcy;
 - dietę na 7 dni z przepisami;
 - zalecenia aktywności fizycznej;
 - kalendarzyk do monitorowania samopoczucia i wagi;
 - wysyłkę wyniku w wersji papierowej pocztą i wersji  elektronicznej na adres e-mail.

 

włosy

 

 

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

paznokcie

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW - Program Analityczny

 - oznaczenie 29 pierwiastków we włosach;
 - wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-  mail (wysyłka wersji papierowej pocztą dodatkowo  płatna 15 PLN).

włosy

 

 

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

 

paznokcie

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

ANALIZA 12 PIERWIASTKÓW - Program Profilaktyczny (od 3 roku życia)

 - oznaczenie 12 pierwiastków we włosach;
 - program suplementacyjny profilaktyczny na 3  miesiące;
 - wysyłkę wyniku w wersji papierowej pocztą i wersji  elektronicznej na adres e-mail.

  

włosy

 

 

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.

ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.

PB-03

ANALIZA 12 PIERWIASTKÓW - Program Analityczny 

 - oznaczenie 12 pierwiastków we włosach;
 - wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-  mail.

włosy

 

 

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.

ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.

PB-03

  

DODATKOWE USŁUGI

OPIS do Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Analitycznego (od 3 roku życia)

 - opis typu metabolicznego i tendencje zdrowotne;
 - 2 programy suplementacyjne: wyrównawczy na 1-3 miesiące i profilaktyczny na 6 miesięcy;
 - dietę na 7 dni z przepisami oraz zalecenia aktywności fizycznej;
 - wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail.

DIAGNOSTYKA STANU ODŻYWIENIA (od 18 roku życia).

Jest to badanie, które można zamówić po wykonaniu Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego. Należy je wykonać w ciągu 6 miesięcy
do 2 lat od otrzymania Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego
i zastosowania się do zaleceń suplementacyjnych oraz dietetycznych.
Badanie przeznaczone dla osób dorosłych (od 18 roku życia).

  - oznaczenie 29 pierwiastków we włosach;
  - porównanie z wcześniej wykonaną Analizą Pierwiastkową Włosów - Programem Zdrowotnym;
  - opis typu metabolicznego;
  - program suplementacyjny profilaktyczny na 12 miesięcy;
  - dietę na 14 dni z przepisami oraz zalecenia aktywności fizycznej;
  - wysyłkę wyniku w wersji papierowej pocztą i wersji elektronicznej na adres e-mail.

PROGRAM DIAGNOSTYKI STANU ODŻYWIENIA (od 18 roku życia)

Zawiera wykonanie najpierw Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego i następnie w ciągu 6 miesięcy do 2 lat wykonanie Diagnostyki Stanu Odżywienia. Są to badania kupowane razem z płatnością z góry
przeznaczone dla jednej osoby i nazwane Programem Diagnostyki Stanu Odżywienia. W celu wykonania Programu należy dokonać płatności i skontaktować się z nami, aby otrzymać odpowiednie ankiety do badań.
Badanie przeznaczone dla osób dorosłych (od 18 roku życia).

DODATKOWY OPIS W INNYM JĘZYKU z wysyłką wersji papierowej pocztą (od 3 roku życia)

Dotyczy:

 - Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego - dostępny w językach: angielskim, niemieckim, czeskim,  rosyjskim, ukraińskim;
 - Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego (bez diety)  - dostępny w językach: słowackim, francuskim,  włoskim, rumuńskim, węgierskim;
 - Analizy 12 Pierwiastków - Programu Profilaktycznego - dostępny w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, rosyjskim,  ukraińskim, słowackim, francuskim, włoskim, rumuńskim, węgierskim.

PONOWNE WYSŁANIE WYNIKU w wersji papierowej pocztą

Dotyczy:

 - Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego;
 - Diagnostyki Stanu Odżywienia;
 - Analizy 12 Pierwiastków - Programu Profilaktycznego;
 - wysłanie Opisu do Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Analitycznego.

 

5.  Dostarczenie usług

5.1  NZOZ Biomol-Med posiada kompletne wyposażenie administracyjne oraz pomiarowo-badawcze, niezbędne do prawidłowego przeprowadzania procesów z zakresu swojej działalności. 

5.2  Wyposażenie i jego oprogramowanie stosowane w NZOZ Biomol-Med, używane do wykonywania procesów zapewnia wymaganą dokładność oraz spełnia wymagania zawarte w specyfikacjach dotyczących procesów. 

5.3  Opis badania stanowi know-how NZOZ Biomol-Med, a jego poszczególne elementy zawiera opis punkt 4 niniejszego Regulaminu oraz http://biomol.pl/usługi/

5.4  Zalecone w wyniku suplementy diety podawane są w nazwach systematycznych. Są one ogólnodostępne i bez trudu można się w nie zaopatrzyć w aptece, sklepach zielarskich czy w Internecie. NZOZ Biomol-Med nie podaje nazw handlowych wskazanych preparatów, a tym samym nie promuje żadnej firmy dystrybuującej suplementy diety. Proponuje jednak zaopatrzenie się w preparaty naturalnego pochodzenia. Pacjent kupuje preparaty na własną odpowiedzialność, weryfikując ich składy u lekarza lub farmaceuty.

5.5  Zalecona w wyniku dieta jest dietą optymalną dla typu metabolicznego i potrzeb organizmu pacjenta. Zadaniem tej diety jest wskazanie kierunku żywienia, jaki należy przyjąć, w celu osiągnięcia najlepszych efektów oraz wsparcia programu suplementacyjnego. Zalecona dieta metaboliczna nie uwzględnia dotychczasowych upodobań żywieniowych badanej osoby.

5.6  Konsultacja wyniku jest bezpłatną, grzecznościową formą rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem Serwisu, nie wliczoną w koszt wykonania badania.

5.7  Właściciel Serwisu informuje Użytkowników o możliwości porozmawiania i wyznacza termin (jeden dzień w tygodniu w wybranych godzinach) uprzedzając, że rozmowa :

 • jest jednorazowa;
 • odbywa się po podaniu przez Użytkownika numeru badania;
 • może dotyczyć wyłącznie suplementacji i diety wskazanych w wyniku (badania analityczne nie są konsultowane);
 • jest odnotowana w historii badania;
 • nie ma możliwości reklamacji konsultacji;
 • nie jest formą leczenia.

 

6. Odpowiedzialność i zastrzeżenia

6.1  NZOZ Biomol-Med administruje Serwisem.

6.2  Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby wszystkie udostępnione funkcjonalności Serwisu działały w sposób ciągły, bez zakłóceń.

6.3  Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub udoskonalenia.

6.4  Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • skutki udostępnienia Loginu, Hasła, niezależnie od tego czy osoby trzecie uzyskały dostęp do niniejszych informacji za zgodą Użytkownika czy też bez takiej zgody;
 • szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń, których Właściciel Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych;
 • nagłe przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Właściciela.

7.  Polityka Prywatności / Polityka Bezpieczeństwa

 1. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane Użytkowników były chronione przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
 3. Zabrania się kopiowania / wykorzystywania informacji dostępnych w Serwisie sklep.biomol.pl, www.biomol.pl bez zgody Właściciela.

 

8.  Administrator Serwisu

8.1  Ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników zapewnia Właściciel Serwisu

8.2  Ochrona danych osobowych Użytkowników zapewniona jest poprzez:

 • System szyfrowania transmisji danych ;
 • Login – adres mailowy Użytkownika;
 • Hasło – podawane przez Użytkownika podczas logowania do Serwisu;

8.3  Właściciel Serwisu realizuje politykę prywatności i bezpieczeństwa danych w Serwisie wykorzystując:

 • logi systemowe zawierające informacje o datach, godzinach
 • bezpieczną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS;
 • szyfrowanie danych z użyciem protokołu SSL;
 • zabezpieczenie dostępu do danych osobowych Użytkownika poprzez Hasło;
 • środki techniczne i organizacyjne odpowiednie w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych udostępnianych w Serwisie. 

 

9. Użytkownik

9.1  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w Serwisie oraz poprawiania ich za pośrednictwem administratora.

9.2  Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści niezwiązanych z celami Serwisu, w szczególności treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz treści o charakterze reklamowym.

9.3  Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, Hasło wybrane przez Użytkownika nie powinno być Hasłem tożsamym z Hasłem stosowanym w skrzynce e-mail Użytkownika oraz w innych serwisach, w których wymagane jest stosowanie hasła (np. forum internetowe, blog itp.).

9.4  Jeśli Użytkownik podejrzewa, że dostęp do jego konta ma osoba nieupoważniona, o zaistniałym problemie informuje Właściciela Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@biomol.pl

9.5  Użytkownik może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania dotyczących go danych osobowych.

 

10. Reklamacje

10.1  Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu Użytkownik może zgłosić:.

 • podczas osobistej wizyty w NZOZ Biomol-Med.;
 • wysyłając reklamację pocztą na adres: NZOZ Biomol-Med., 94-412 Łódź, Huta Jagodnica 41;
 • wysyłając reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@biomol.pl

10.2  Właściciel Serwisu zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z uzasadnieniem odmownego stanowiska. Odpowiedź na reklamację Właściciel Serwisu przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną, na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail.

10.3  Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy/ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

 

11. Zmiany Regulaminu

11.1  Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem sklep.biomol.pl/regulamin.

11.2  Informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez wiadomość w Serwisie. O oczekującej wiadomości Użytkownik zostaje poinformowany na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.

11.3  Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.